Fakta o kurzarbeitu

Projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu“ bude realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce České republiky. Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

400 milionů Kč
je zatím alokováno z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, s tím, že se po vyhodnocení výsledků předpokládá uvolnění dalších až 400 milionů Kč (ještě do června 2015).

100 %
platu bude brát zaměstnanec v režimu kurzarbeit. Oproti původnímu plánu mu tedy mzda v této době neklesne na 60 %.

31 tisíc Kč
je hranice určená výší superhrubé mzdy, do níž bude stát mzdy zaměstnanců hradit. Pokud bude chtít firma podpořit dražší zaměstnance, bude muset mzdy dorovnat ze svého.

6 měsíců
je doba, na kterou firma podporu platů zaměstnanců získá. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale uvažuje o tom, že by ji ve výjimečných případech prodloužilo až na rok.

20-60 %
Pokles zakázek firmy se musí po dobu tří měsíců pohybovat v tomto rozmezí, aby firma na podporu dosáhla.

100 %
nákladů na školení bude firmě hradit stát, pokud v minulosti žádné dotace ze vzdělávacích programů Evropské unie nečerpala. Pokud už peníze na vzdělávání zaměstnanců čerpala, stát jí na školení pouze přispěje.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo 17. září program s názvem „Vzdělávejte se pro stabilitu“ (dříve zveřejňovaný pod názvem český kurzarbeit).

Pro koho je program určen?

Program bude fungovat na principu rekvalifikace, kdy nadbyteční zaměstnanci nezůstanou doma, ale projdou rekvalifikací, aby mohli nastoupit do práce na jinou pozici. Pracovat budou jeden až tři dny v týdnu, zbytek času se budou vzdělávat.

V praxi to znamená, že pokud se firma tři měsíce (v meziročním srovnání) v řadě potýká s poklesem výroby o dvacet až šedesát procent, může vstoupit do projektu. Na tyto peníze však dosáhnou firmy pouze krátkodobě. Stát totiž bude vyplácet peníze jenom půl roku.

Původně byl program avizován především pro průmyslové podniky. Jak ale upřesnila pro ProByznys.info mluvčí MPSV Viktorie Plívová, není stanoveno, že by se mělo jednat pouze o ně, příspěvek bude poskytován v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, na něž není právní nárok. Projekt tak nemá žádné odvětvové ani regionální omezení.

Jak se ale do tohoto programu může firma zapojit a jaké musí splnit podmínky?

Jaké jsou podmínky vstupu?

V podstatě existují tří zásadní předpoklady, které musí zaměstnavatel splnit, aby mohl do projektu vstoupit:

1)      Propad tržeb ku počtu zaměstnanců meziročně za kvartál předcházející měsíci podání žádosti o více jak 20 %.

2)      Neschopnost přidělovat práci zaměstnancům v rozsahu více než 20 % (více než 1 den v týdnu) a méně než 60 % (včetně, max. výpadek tedy 3 dny v týdnu), a to za kalendářní měsíc předcházející měsíci podání žádosti o vstup do projektu.

3)      Po dobu jednoho kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti aplikovat u zaměstnanců navržených do odborného rozvoje tzv. částečné nezaměstnanosti (§ 209 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce).

podpora de minimis

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami "de minimis" poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období.

Dále musí zaměstnavatel splňovat podmínky poskytnutí veřejné podpory de minimis, a nebo podle tzv. „blokové výjimky na vzdělávání“ a podmínky stanovené výzvou, která bude vyhlášena Řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost příští týden.

Kdy a kde se můžete do programu přihlašovat?

Český kurzarbeit bude plně v režii pracovních úřadů. Projekt bude realizovat Úřad práce České republiky, resp. jeho krajské pobočky. Další informace i samotná výzva jsou zveřejněny na stránkách Evropského sociálního fondu - www.esfcr.cz.

Firmy, které chtějí státní podporu získat, se tak musí obracet na krajské pobočky. Přijímání žádostí startuje v půli září, aktivity projektu bude možné realizovat do 30. června roku 2015. Konečné datum podání žádostí ale ještě není stanoveno.

Doba poskytování podpory je stanovena na šest měsíců, s možností prodloužení na 12 měsíců, v případě uzná-li Úřad práce České republiky toto prodloužení lhůty za účelné a nezbytné pro trh práce.

 

Kolik mohou firmy v rámci projektu dostat?

Finanční podpora ze strany státu a finanční spoluúčast zaměstnavatele je závislá na konkrétní žádosti, neboť záleží na režimu podpory, velikosti podniku a výši náhrad mezd vzdělávaných zaměstnanců.

Výše dotací by však neměla přesáhnout půl milionu korun. Maximální možná měsíční výše mzdového příspěvku bude činit 31 000 Kč na jednoho zaměstnance včetně odvodů. A tuto částku může zaměstnanec pobírat po dobu šesti měsíců. Skutečná výše mzdového příspěvku bude odvozena podle úrovně mzdy, kterou pobírá konkrétní pracovník (nemůže tedy dojít k faktickému navýšení mzdy).

Příspěvek bude zaměstnavateli poskytován jak k úhradě mzdových nákladů, tak k úhradě vzdělávací aktivity. Za mzdové náklady je považována náhrada mzdy, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatí za dobu účasti na vzdělávací aktivitě v souladu se zákoníkem práce, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Mzdový příspěvek bude zaměstnavateli poskytován měsíčně.

O podmínkách účasti na odborném rozvoji uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem kvalifikační dohodu a účast zaměstnance v projektu bude dobrovolná. Příspěvek bude zaměstnavateli rovněž poskytován na úhradu nákladů vlastního odborného rozvoje, tedy na úhradu kurzovného.

Celá procedura od podání žádosti k obdržení peněz by neměla podle ministerstva práce zabrat více než dva měsíce. První platy ze státních peněz by tak firmy mohly mít již v půli listopadu.

O tom, podle čeho bude stát vybírat při poskytování dotace vypovídá následující grafika.

Kdo vzdělává?

Firmy si mohou školitele najmout externě, tam však bude míra podpory záležet na tom, zda už v minulosti ze vzdělávacích fondů čerpali a kolik.

Druhá možnost je, že si podnik zorganizuje rekvalifikační kurzy sám pomocí vlastních zaměstnanců. V tom případě bude příspěvek poskytnut na úhradu mzdových nákladů tohoto lektora, a to maximálně do výše 230 Kč/hod.

Příspěvek na úhradu nákladů za vzdělávání bude poskytován až po ukončení vzdělávací aktivity a prokázání úhrady těchto nákladů zaměstnavatelem. 

Související