I drobné pochybení může živnostníkům způsobit značné nepříjemnosti. Své o tom ví automechanik, který loni zapomněl v prostoru motoru auta svého zákazníka hadřík. Ten se během jízdy vzňal a požár se rozšířil na celé vozidlo. Chyba z nepozornosti stála živnostníka statisíce. Neměl totiž pojištění odpovědnosti, které by mělo být tím základním při výkonu každého podnikání. Živnostníci si mnohdy neuvědomují, že za škody, jež mohou v rámci svého podnikání způsobit, ručí celým svým majetkem. Jakých nejčastějších chyb se podnikatelé při pojišťování firmy dopouštějí, na která zajištění by měli více myslet a pravidelně je aktualizovat, se HN zeptaly odborníků na podnikatelské pojištění.

1. Nesprávné řízení rizik

Znát znamená správně se rozhodovat. "Zatímco představitelé zahraničních firem většinou vítají risk manažery pojišťovny s otevřenou náručí, čeští manažeři naopak k rizikovým prohlídkám přistupují s určitým ostychem, aby snad neodhalily 'něco závadného'," říká Václav Bálek, mluvčí Allianz pojišťovny. Služby rizikové analýzy, které jsou pojišťovnami mnohdy poskytovány bezplatně, ale mohou předejít vzniku škod a někdy i snížit náklady na pojištění.

Na špici pojištěných rizik se podle Bálka stále drží přírodní katastrofy. "Povodně vloni sice žádné nebyly, ale z historie víme, že uplynulé dva roky byly spíše oddechovým časem. Živelní události si klienti kryjí pojištěním buď samostatně, nebo v kombinaci s přerušením podnikání," popisuje. "Firmy nejčastěji chrání svůj majetek před požárem, povodněmi, vichřicemi a dalšími přírodními, ale také kriminálními živly. Frekventovaná jsou tak i pojištění pro případy odcizení a vandalismu," doplňuje Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Kvůli úspoře na pojistném ale podnikatelé často volí pouze základní sadu rizik. "Nezajímají se o pojištění pro případ škod z příčin, které se delší dobu významněji nevyskytly. Typicky jde o kalamitní situace způsobené tíhou sněhu nebo námrazou. Stejně tak podceňují rizika, která v běžných případech nehrozí, ale jsou specifická pro konkrétní lokality nebo místa pojištění. Jedná se o sesuvy půdy, zřícení skal, pády stromů a podobně," podotýká Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny.

Při tvorbě pojistné smlouvy se proto neomezujte na úzký výběr "nejnutnějších" rizik. Zvažte, která vás s větší či menší pravděpodobností mohou reálně ohrozit, a pojistné krytí nastavte v souladu s touto realitou. Postupujte od nejširší nabídky krytí a ta rizika, která skutečně nehrozí, z návrhu odstraňte. Tím předejdete nebezpečí, že na něco zapomenete. Vhodnou formou pojištění zejména pro firmy menších velikostí jsou balíčkové produkty pojišťoven, jež ve svém základním rozsahu už obsahují plný mix rizik.

2. Neznalost hodnoty majetku

Poté co podnikatel označí rizika, měl by se věnovat správnému nastavení pojistných částek a limitů. "Setkáváme se s tím, že podnikatelé podhodnotí svůj podnikatelský majetek, nebo dokonce neznají jeho hodnotu. Na první pohled možná banalita. Ovšem může vést k neodpovídajícímu stanovení pojistné částky a podpojištění, jež pak může ohrozit provoz i samotnou existenci podniku," říká Buriánková z České pojišťovny.

"Jsou podnikatelé, kteří mají stejně nastavené pojištění jako před 15 lety, byť jejich byznys i majetky se změnily. Firma roste, má vozy, budovy a další zařízení, které je nutné taky pojistit. Nedávno jsme například řešili požár lakovny v truhlářské výrobě, která probíhala v pronajaté budově. Poškozeny byly zásoby a movité věci i střecha budovy. Stroje na leasing a objekt pojištěny sice byly, ale vlastní stroje majitele v hodnotě 850 tisíc korun, zásoby materiálu za zhruba 550 tisíc ani přerušení provozu nikoliv," popisuje Milan Káňa, mluvčí pojišťovny Kooperativa. Pravidelně proto aktua­lizujte rozsah pojištění, a to zejména při nákupu investic nebo změně hodnoty pojišťovaných věcí.

3. Příliš krátké doby ručení

"Pod majetkové pojištění spadá i pojištění přerušení provozu, které stále většina podnikatelů podceňuje. Přerušení provozu přitom tvoří u větších škod vždy podstatnou a nezřídka i majoritní část z celkové škody," uvádí Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny. A dodává: "Mnoho podnikatelů si přerušení provozu nepojišťuje vůbec nebo si sjednávají příliš krátkou dobu ručení, během které nejsou po vážné škodě schopni obnovit provoz do původního stavu."

To dokládá i nedávný průzkum pojišťovny Kooperativa mezi 5400 malými a středními podnikateli. Živelní škody měly pojištěny více než tři čtvrtiny respondentů, více než polovina ale neměla sjednané pojištění odpovědnosti a přerušení provozu si pojistilo jen necelé půlprocento oslovených podnikatelů. Přitom pojištění přerušení provozu je běžně dostupné pro širokou škálu podnikatelských činností. Přestože je jeho cena vyšší než u pojištění majetku, není cenově nedostupné ani pro malé živnostníky a jeho absence může být likvidační i pro střední firmy.

Související

"Ze zkušeností našich klientů víme, že zastavení výroby může trvat i několik měsíců. Třeba u rozsáhlejších požárů není výjimkou, že odstávka přesáhne dobu jednoho roku. Věnujte proto pozornost sjednané době ručení, což je maximální doba přerušení provozu, za kterou vám pojistitel poskytne náhradu ušlého zisku a stálých nákladů, jako jsou mzdy zaměstnanců, splátky leasingu či například náklady na energie," upozorňuje Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny. U živelního přerušení provozu doporučuje sjednat minimálně roční dobu ručení. Tomu by měla odpovídat i sjednaná pojistná částka, která je nejčastěji stanovována podle výkazu zisku a ztrát za předchozí účetní období se zohledněním očekávaného vývoje. Opomíjené, ale dnes čím dál aktuálnější je podle Čapkové z České podnikatelské pojišťovny i pojištění majetkových škod z důvodu terorismu, sabotáže, stávek nebo občanských nepokojů.

4. Podceněné pojištění odpovědnosti

Firma, jež vyrábí vodovodní kohouty a těsnění, uvedla na trh 100 tisíc kusů výrobku, který měl tendenci praskat. Začaly se množit škody a výrobce nakonec musel výrobek stáhnout z trhu. Nebo jiný příklad: Opravář elektrického kotle provedl špatně jeho revizi, kotel způsobil zkrat, jehož výsledkem byl požár rodinného domu.

Podobné události by živnostníky a podnikatele bez řádného pojištění odpovědnosti mohly stát i vlastní podnikání. A povědomí o nutnosti pojištění odpovědnosti se podle názoru pojišťoven lepší. Nicméně stále jsou opomíjena některá specifická rizika, jež se liší pro každé odvětví. Produkt pojištění odpovědnosti podnikatelů totiž představuje systém, kde se krytí skládá podle individuálních potřeb klienta s ohledem na potenciální rizika. Vyjma obligátního připojištění věcí převzatých jde o mnohem exponovanější rizika, jako například stažení výrobku z trhu, škody způsobené vadou výrobku, přenos nakažlivých chorob nebo škody na životním prostředí. "Je nutné si třeba uvědomit, že za škodu způsobenou vadou výrobku neodpovídá jen jeho výrobce, jak je zakořeněno v mysli lidí, ale i jeho prodejce či distributor," podtrhuje význam pojištění odpovědnosti mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

5. Nízké limity

Druhou rovinou pojištění odpovědnosti je podceňování výše sjednávaných limitů plnění. Nový občanský zákoník, který platí přes dva roky, významně změnil úpravu týkající se povinnosti nahradit škodu a újmu. Byla zrušena vyhláška o hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, a tak dnes záleží na uvážení soudu, v jaké výši je odškodnění přiměřené. "Jednoduché ustanovení, ale jeho aplikace je v praxi složitější. Najdete v něm řadu zcela nových práv na náhradu škody či újmy, ale už v něm nenajdete tabulky, podle kterých se určuje výše odškodnění. Už teď je patrné, že se úroveň odškodnění zvyšuje, což má samozřejmě dopad na limit plnění sjednaný v pojistné smlouvě. Doby, kdy byl pojistný limit ve výši jednoho milionu korun, jsou nenávratně pryč," říká právnička Jaroslava Nožičková z České pojišťovny.

"Mnoho podnikatelů se ještě i dnes mylně domnívá, že limit plnění například ve výši pět milionů korun je dostatečný. Přitom i minimální limit plnění u odpovědnosti z provozu motorových vozidel je zákonem určen na 35 milionů korun, a to některé činnosti podnikatelů jsou mnohem rizikovější než právě provoz vozidel. V nedávné minulosti u nás například klient uplatnil škodu z chybné projekční činnosti ve výši téměř 40 milionů korun," upozorňuje Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Obdobně reaguje i Káňa z pojišťovny Kooperativa: "Téměř polovina podnikatelů, které jsme oslovili v našem průzkumu, neměla sjednáno pojištění odpovědnosti. Z těch, kteří ho mají, se třetina pojistila pouze na milion korun, což je nedostatečné. I těm nejmenším firmám doporučujeme limit minimálně ve výši 10 milionů korun."

6. Nedostatečná opatření proti vloupání

Nevyhovující zabezpečení dveří, případně nízké oplocení či přímo absence elektronického zabezpečovacího systému udělají z pojištění jen bezcenný náklad. Firmy by se měly dobře seznámit s tím, co pojišťovna při zabezpečení vyžaduje. "Nedávno jsme řešili případ firmy, která sice měla pojištění na odcizení na pojistnou částku mi­lion korun, ale zásadně pochybila v zabezpečení, které jí předepisovala pojistná smlouva. Při pojistné události se škodou za zhruba 750 tisíc korun tak byla vyplacena jen velmi malá část," popisuje Jan Marek, mluvčí Direct pojišťovny. Pojištění proti vloupání se také zpravidla nevztahuje na stavební součásti, jako jsou dveře, okna nebo prosklené výlohy, které jsou při loupeži často poničeny. Je vhodné si je připojistit.

7. Přehlížení moderních hrozeb

K dalším firemním nebezpečím patří třeba ztráta dobré pověsti firmy nebo ohrožení značky. "Zahraniční firmy, které u nás podnikají, se rizika ztráty dobré pověsti obávají mnohem více než ty domácí. Je to hlavně kvůli tomu, že v dnešní informační společnosti a době nových forem médií, jako jsou například sociální sítě, se občané do komunikace zapojují aktivně, a hlavně rychle. Právě rychlost rozšíření zpráv je velkým fenoménem, a tak během několika minut může negativní zpráva zasáhnout celý svět a poškodit dobré jméno firmy, nebo ji v krajním důsledku dokonce zlikvidovat," zdůrazňuje Bálek z Allianz pojišťovny. Pojištění moderních hrozeb, jako je také třeba útok hackerů či únik dat, pojišťovny nabízejí, ale mezi podnikateli nepatří mezi příliš vyhledávané.

V rámci životního pojištění by zase měli podnikatelé myslet především na finanční zajištění před riziky, která mohou trvale ohrozit jejich pracovní výkony. Neměli by zapomínat na pojištění pro případ vážných nemocí, úrazů a jejich trvalých následků, invalidity a měli by pamatovat i na dostatečné zajištění rodiny v případě smrti. Často je může ohrozit i krátkodobější výpadek z práce, je proto vhodné pamatovat na pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace, které je finančně zajímavější než sociální pojištění.

"Důležité je, aby pojistná částka dostatečně pokryla dobu potřebnou pro případné léčení. Doporučujeme ji proto nastavit tak, aby nahradila dvojnásobek až pětinásobek obvyklého ročního příjmu. Často podceňované je pojištění vážných nemocí, a to navzdory tomu, že vážné nemoci mají nejvýznamnější dopad na výši příjmu. Průměrně se lidé pro tento případ pojišťují na čtvrt milionu, což je při léčbě, která může trvat i několik let, nedostatečné," uzavírá Jana Náchodská, mluvčí Pojišťovny České spořitelny.

/Článek vyšel i v příloze Podnikání Hospodářských novin./

Související