V minulém příspěvku jsme popsali potřebné finanční podklady a evidenci pro firmy, které budou uplatňovat daňový odpočet na VaV. V tomto díle se zaměříme na vývojový charakter projektu. Pro uznání vývojového charakteru je potřeba doložit prvek novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty – to je pro projekt VaV klíčové. Všechna doporučení vycházejí z konkrétních zkušeností z již proběhlých finančních kontrol, které posuzovaly oprávněnost daňového odpočtu na VaV. 

Doložte, že je projekt vývojový

Finanční kontroly samozřejmě posuzují určitým, i když metodicky ne přesně daným, způsobem vývojový charakter projektu. Při kontrolách u našich klientů úředníci požadovali, aby firma doložila, v jakých ohledech se jejich produkt, technologie nebo postup liší od běžné rutiny a v čem přesně se objevil ocenitelný prvek novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.

Zde je na firmě, aby byla v základních obrysech schopna tyto odlišnosti od rutiny popsat. Většinou by měl takový srozumitelný a technicky správně odlišující se popis zabezpečit technický pracovník. Samozřejmě je možné požádat o spolupráci i firmu nebo jednotlivce, kteří se takovému posuzování věnují. Jedním z nejobtížnějších úkolů při interním zpracování může být právě přesné určení toho, co je ještě rutina a co je již VaV. Svou roli tady hraje provozní slepota i obava z kontroly FÚ. 

Konkrétní příklady požadavků úředníků FÚ

Pro lepší představu o možných krocích FÚ uvádím požadavky úředníků při různých finančních kontrolách. 

1. Při jedné z finančních kontrol: 

Na základě výše uvedeného předložte správci daně zejména:

- hlavní knihu za rok XY

- položkové soupisy nákladů vztahujících se ke konkrétním projektům

- jednotlivé písemné dokumenty výzkumu a vývoje

- pokud předmětem výzkumu a vývoje byl výzkum či vývoj konkrétního stroje, přístroje, či zařízení, předložte správci daně doklady či jiné písemnosti, ze kterých bude poznatelné, jak se konkrétní stroj, přístroj či zařízení odlišoval, od vámi běžně vyráběných strojů či přístrojů (v jakých konkrétních případech lze, oproti běžně vyráběným strojům a přístrojům, spatřit ocenitelný prvek novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty) 

2. U jiného klienta se v rámci kontroly úředníci zajímali o poptávky, nabídky, objednávky, smlouvy, případně některou e-mailovou korespondenci vztahující se k VaV projektu, o faktury a další dokumentaci k projektu VaV, například i o studii proveditelnosti, strategickou úvahu návratnosti a využití, nebo zápisy z řešitelských porad. 

3. Ve společnosti uplatňující VaV odpočet na IT projekt se správce daně při kontrole zajímal o jednotlivé fáze uplatněného VaV projektu a doložení požadovaných parametrů. Přesný formulovaný dotaz byl následující: "Dle předloženého projektu měl projekt XY dvě fáze. První vytvoření systému a druhý rozšíření funkčnosti. Doložte, zda i implementace dalších funkcí je výzkumem a vývojem, respektive zda obsahuje prvky novosti a technické nejistoty."

Desatero

1) Projekt VaV = prvek novosti a vyjasnění výzkumné a technické nejistoty

2) Popište, v čem se daný projekt liší od rutiny

3) Výběr vhodných projektů nejlépe provede technik specialista

4) Připravte se na dotazy a doložení různých dokumentů

5) Požadavek na doložení interních dokumentů může jít i do hloubky

6) Popište stav na začátku a nyní, jaký je výsledek VaV projektu

7) Certifikát, patent nebo licence nejsou podmínkou

8) Náklady na certifikaci nelze již zahrnout kromě situace, kdy je služba nakoupena od veřejné instituce

9) Když firma využívá i dotace, bude dokládat, že nejsou v kolizi s odpočtem

10) Kdo určí, jestli má projekt VaV parametry? Interně nebo s pomocí externího specialisty?

Pro následné zodpovězení takového dotazu bylo nezbytné vysvětlit jednotlivé fáze a jejich podíl a relevanci na VaV projektu. Při stejné kontrole požádal správce daně také o informaci, jakým způsobem bylo s projektem následně zacházeno. Konkrétní požadavek zněl takto. "Doložte původní stav a popište současný stav u projektů výzkumu a vývoje. Jsou již databáze vyvinuty? Sdělte, jak si výsledek výzkumu a vývoje daňový subjekt chrání? Doložte certifikát, patent nebo licenci."

V tomto případě bylo nutné na základě požadavku popsat situaci před započetím VaV projektu – očekávaný přínos tohoto projektu na počátku a současný stav, kdy je projekt buď dokončen, nebo jeho realizace ještě probíhá. 

Patentovat výsledek výzkumu není nutné

V případě, kdy nové IT řešení nebo kterýkoli jiný projekt není určen k následnému prodeji, není většinou potřeba ho jakkoli formálně chránit certifikátem, patentem nebo licencí. Projekt VaV tedy nemusí být dokončen formalizovanou dokumentací určenou externímu prostředí.

V případě, že tomu tak ale je a k novému produktu je vystaven například certifikát, není to samozřejmě na škodu. Pozor ale na uznatelnost souvisejících nákladů. Po novelizaci zákonných podmínek odpočtu na VaV nelze do odpočtu zahrnout náklady na certifikaci, přestože ještě v roce 2013 toto možné bylo. Nyní je takový náklad většinou externě nakoupenou službou a z toho důvodu je neuplatnitelný. Samozřejmě s výjimkou nakoupené služby z veřejných zdrojů.  

Souběžné využívání dotací s daňovým odpočtem VaV zákon neumožňuje

Samostatnou kapitolou financování inovací a současně i konkrétních dotazů finančních úředníků při kontrolách je souběžné využívání dotací u firem, které zároveň uplatnily daňový odpočet na VaV.

Kontrola vždy posuzovala, jestli u některého uplatňovaného projektu nedochází k souběhu přímé podpory financování (dotace) s nepřímou (odpočet). To totiž zákon neumožňuje. Související dotaz FÚ zněl takto: "V roce 2012 daňový subjekt obdržel dotace. Doložte jejich účel včetně smluv a smluvních podmínek."

Nebojte se odpočet VaV uplatnit

Vzhledem k očekávanému většímu zaměření FÚ na tuto daňově odčitatelnou položku na sebe zřejmě další konkrétní zkušenosti firem uplatňujících odpočet na VaV s finanční kontrolou nenechají dlouho čekat. Domnívám se ale, že při zohlednění doporučeních publikovaných v tomto seriálu, se firmy nemusí obávat formálních nedostatků při zpracování odpočtu. Materiálem k diskusi pak zůstane pouze prokazatelný VaV charakter projektu a doložení, v jakých ohledech se ten daný projekt liší od firemní rutiny. V tomto kontextu je důležité, aby se vytvořily nástroje, které firmy budou moci využít v případě, kdy si nebudou jisté vhodností takového projektu pro VaV odpočet.

Související