Češi jsou stále více ochotni pomáhat a mají k k filantropii, tedy k dobročinnosti, stále kladnější vztah. Od roku 2000 do roku 2013 se objem peněz, které firmy darují na dobročinné účely, ztrojnásobil. V současnosti jednotlivci dají ročně na 2,5 miliardy korun a firmy darují stejnou částku, tedy dohromady jde v Česku na dobročinné účely zhruba 5 miliard ročně.

Data představila v úterý Nadace Via, která se přehledem filantropie dlouhodobě zabývá. „Od roku 2000 do 2013 vzrostlo tuzemské HDP 1,67krát, průměrná mzda 1,9krát, ale finanční dary na dobročinnost se zvýšily 2,9krát. Z toho je vidět, že tendence Čechů darovat je stále větší,“ říká Jiří Bárta, ředitel Nadace Via. 

Nadace také představila rozsáhlý průzkum, který pro Sdružení Via a Nadaci Via udělala společnost STEM na konci minulého roku. Zkoumala, jak Češi přistupují k filantropii a jak ji vnímají lidé z různých vrstev společnosti. Cílem projektu bylo zjistit názory příslušníků elit a české veřejnosti na filantropii a dárcovství, přičemž elitami se rozumí lidé z politiky, státní správy, z akademické sféry, z médií, z ekonomiky nebo z kultury.

Ve výzkumu celkem odpovídalo 1071 respondentů z řad veřejnosti a 570 respondentů z řad elit. Z výzkumu vyplynulo, že dvoutřetinová většina Čechů starších 18 let sama sebe označuje za filantropa, přičemž za filantropa se častěji označují ženy, lidé s vyšším vzděláním, odborní pracovníci a lidé z domácností, které jsou dobře finančně zajištěné.

Nejčastěji Češi přispívají na oběti živelních pohrom, v takových případech přispívá polovina české veřejnosti. Druhou nejčastější oblastí jsou sociální služby, dvě pětiny lidí tedy podle vlastních slov přispívají na dětské domovy, SOS vesničky, azylové domy a podobně.

Čtvrtina lidí přispívá na aktivity spojené s ochranou zvířat, na zdravotní a lékařskou pomoc, na krizovou, humanitární a rozvojovou pomoc ve světě a na ochranu životního prostředí. Již méně časté jsou příspěvky na sport a volný čas, místní a komunitní rozvoj, na kulturu a umění, náboženskou a duchovní činnost. Jen úplné minimum respondentů uvedlo, že přispívá penězi nebo prací na činnost politických stran, řešení různých společenských nešvarů, ochranu lidských práv a práv menšin nebo vzdělání a výzkum.

Jiná je situace mezi příslušníky elit, tedy mezi lidmi z ekonomiky, kultury či z akademické sféry. Jednoznačná většina respondentů z řad společenských elit, celých 90 procent, sama sebe označuje za filantropa. Tříčtvrtinová většina dotázaných z řad elit uvedla, že při své dobročinné činnosti věnuje peníze a jen mírně nižší podíl dotázaných přispívá svým časem nebo prací.

Méně často společenské špičky při dobročinnosti poskytují své kontakty nebo nabízejí své znalosti, své know-how, což poskytuje polovina respondentů. Peníze nejčastěji věnují lidé z ekonomické sféry. Svůj čas a práci zase nejčastěji poskytují lidé působící v oblasti neziskového sektoru a církví.

Mezi elitami je také vysoká důvěra v neziskový sektor. Téměř 90 % respondentů nesouhlasilo s názorem, že nadace a neziskové organizace často zneužívají svěřené prostředky. Mezi elitami také převažuje pomoc „doma“, tedy tito lidé nejčastěji podporují domácí oblast, nejvíce sociální služby.

Nejvíce lidí uvedlo organizaci Člověk v tísni a Nadaci Via. Poměrně častá je také spolupráce s Českou katolickou charitou a Diakonií Českobratrské církve evangelické. V odpovědích se dále objevili Lékaři bez hranic, Cesta domů, ADRA, Dobrý anděl, Konto Bariéry, Nadace Českého rozhlasu, Rekonstrukce státu, SOS vesničky, UNICEF a další.

V USA lidé darují až 2,2 % HDP

Pouhá čtyři procenta respondentů z řad elit se zaměřuje převážně na zahraniční oblast. „Jsme v naší zemi spíše sebestřední, což odpovídá výsledkům i našich dalších výzkumů,“ komentuje výsledky Bárta. Nejčastějším důvodem, proč se lidé z řad elit rozhodnou pomáhat, je, že to cítí jako svou morální povinnost.

„Je výborná zpráva, že 90 % Čechů ze skupiny elit se považuje za filantropy. Ovšem oproti zemím, kde je filantropie zakořeněná dlouhodobě, jako například USA, stále zaostáváme. Zatímco dárcovství ve Spojených státech dosahuje 2,2 % HDP, v České republice je to zatím 0,13 % hrubého domácího produktu,“ upozorňuje Bárta.

Nadace Via také nyní otevřela nominace 18. ročníku Ceny Via Bona, která oceňuje české filantropy.  Jde o prestižní ocenění jednotlivců i firem za jejich dobročinné úsilí v Česku. Nominovat na cenu může kdokoliv - firmy, neziskové organizace, firmy, školy i jednotlivci. Akci pořádá Nadace Via pod záštitou Velvyslanectví USA a nominovat bude možné do 12. června. Vyhlášení vítězů se uskuteční během slavnostního ceremoniálu 6. října v Praze.

Související