„Členské státy musí mít dostatek prostoru pro zohlednění vnitřních postupů a předpisů v tak rozdílných oblastech, jako jsou volby, veřejné zakázky, správní řízení nebo přístup k informacím. Tuto flexibilitu zajistí, pokud bude mít předpis povahu směrnice, jako je tomu doposud, nikoli nařízení, jak navrhla Komise. Nařízení z povahy věci mění vnitrostátní právní řády zvnějšku a možnosti flexibility jsou daleko menší. Česká republika proto podporuje právní formu směrnice,“ řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek při projednávání nové legislativy k ochraně osobních údajů.

Na jednání se také diskutovaly dvě nové trestní směrnice. Konkrétně je to směrnice o zmrazování a konfiskaci výnosů trestné činnosti v EU a směrnice, kterou se stanoví trestní sankce za zneužití informace v obchodním styku a manipulaci s trhem. Obě ministr Blažek podpořil, zatímco u směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy EU uvedl, že EU by neměla zasahovat do systémů trestního práva hmotného, třeba při stanovení promlčení.

Blažek také podpořil návrh nařízení, kterým se zavádí evropský příkaz k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek. Česká republika již dříve prosazovala, aby se přeshraniční uznávání vztahovalo i na ochranná opatření ve prospěch dětí, což se však nakonec neprosadilo.

Související