Makroekonomický rámec:

 • prioritou vlády v krátkodobém a střednědobém horizontu by měla být konsolidace veřejných rozpočtů tak, aby byl postupně snižován deficit veřejných rozpočtů; cílem je trvalý pokles podílu deficitu na HDP pod tři procenta po roce 2013
 • podporovat cíl ČNB udržet nízkou inflaci
 • přechod od expanzivní fiskální politiky roku 2009 k restriktivní rozpočtové politice.

Boj proti korupci:

 • zvýšení efektivnosti veřejných zakázek (bezpečnostní prověrky členů komisí, revize výjimek z povinného konání soutěží, transparentní vlastnická struktura uchazečů)
 • podpis úmluv Evropské unie, které stanovující jasná pravidla chování státních administrativ (ze zemí EU úmluvy nepodepsaly pouze ČR a Malta, jednu z nich i Maďarsko)
 • ochrana hospodářské soutěže proti narušení ze strany orgánů veřejné moci.

Bydlení:

 • analýza dotačních programů, redukce v počtu programů, soustředění finančních prostředků do programů, kde je přínos největší.

Cestovní ruch:

 • vytvoření koordinované dlouhodobé strategie lepší propagace země a investic do infrastruktury cestovního ruchu
 • změna politiky vyžadování turistických víz.

Čerpání strukturálních fondů:

 • nadřazení strategického cíle "konkurenceschopná česká ekonomika" ostatním cílům
 • přezkoumat možnost změny v alokaci finančních částek pro jednotlivé programy
 • urychlení a zjednodušení čerpání strukturálních fondů, zvýšení efektivity projektů a jejich účinnosti.

Daňová politika:

 • omezení prudkých a častých změn zdanění nastavením dlouhodobého rámce, návrh principů dlouhodobé daňové politiky
 • snížení administrativní a finanční náročnosti obsluhy daňového systému jak na straně státu, tak na straně podnikatelů
 • omezení šedé ekonomiky
 • harmonizace základů daně a pojistného.

Doprava a dopravní infrastruktura:

 • udržení výše investic na stabilní úrovni
 • snaha o co nejvyšší efektivnost vynaložených prostředků, omezení doprovodných investic
 • pokračování v podpoře veřejné osobní dopravy, řešit otázku otevírání trhu
 • v oblasti nákladní dopravy podpora optimálního využívání všech druhů dopravy samostatně nebo v jejich kombinaci.

Efektivnost veřejné správy:

 • zavedení efektivního modelu státní služby (zákon o státní službě)
 • zavedení veřejných zpráv o efektivitě úřadů (porovnání nabídnuté ceny proti skutečným nákladům)
 • snižování energetické náročnosti ve veřejné správě
 • zkrácení délky doby řízení o dávkách důchodového a nemocenského pojištění
 • odstranění duplicitního zjišťování v oblasti odpadů
 • efektivnější využívání závěrů z kontrol NKÚ.

Podpora exportu:

 • průběžné posilování úvěrových a pojistných fondů ČEB a EGAP
 • podpora další liberalizace světového obchodu
 • efektivnější a jednotné zahraniční reprezentace, integrace zahraničních kanceláří (CzechInvest, CzechTrade, Česká centra...)
 • snaha o využití fondů EU pro účely podpory exportu
 • zpracování proexportní strategie na roky 2010 až 2015.

Prostředí pro podnikání:

 • definice sady aktivit a cílů potřebných k přijetí eura a stanovení obecného časového plánu dosažení těchto cílů
 • podpora školení pro insolvenční soudce, správce a advokáty v praktických postupech pro zachraňování společností v úpadku
 • pravidla pro odměňování a pravidla výkonu akcionářských práv za stát
 • zrušení akcií na majitele
 • úlevy od DPH pro podnikatele, kteří mají nezaplacené pohledávky za jiným plátcem DPH, pokud na něj byl vyhlášen konkurz
 • upřesnění podmínek pro zrušení knihy jízd
 • posunutí splatnosti daní na pátý den po podání daňových přiznání
 • posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí na konec února
 • realizace programu na vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů
 • vznik kontrolního inkasního místa, které bude provádět finanční kontrolu, kontrolu dotací, kontrolu porušování duševního vlastnictví a kontrolu práce na černo
 • propojení informačních databází kontrolních orgánů (např. finančních úřadů, živnostenských úřadů, České obchodní inspekce) s cílem vytvořit institut "nefinanční integrované kontroly"
 • nové podmínky pro poskytování investičních pobídek (změna by měla akcentovat posun od ekonomiky montoven ke znalostní ekonomice)
 • vyhodnocení a úprava pravidel pro používání metodiky regulace na podnikatelské prostředí (RIA)
 • zavedení směrnice a následná kontrola poskytování spotřebitelských úvěrů prostřednictvím nebankovních subjektů zahrnující boj proti lichvě.

Sociální politika:

 • analýza systému sociálních služeb, zejména jeho financování
 • změna organizování veřejné služby s účastí osob pobírajících dávky.

Znalostní společnost:

 • nastavení vládních cílů a měřítek výzkumu
 • vyhodnocení ekonomického přínosu a dlouhodobé udržitelnosti jednotlivých evropských projektů podporujících nové kapacity vědy a výzkumu
 • zpracování komplexní politiky přechodu a rozvoji znalostní ekonomiky.

Zaměstnanost:

 • změna zákoníku práce (nové vyvážení pružnosti a jistoty v pracovněprávních vztazích)
 • zvýšení kapacity úřadů práce a projektů v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností
 • zvýšení kontrolní činnosti zaměřené proti nelegálním formám zaměstnávání
 • změny v zákoně o zaměstnanosti zaměřené zejména na zpřísnění podmínek pro vydávání povolení ke zprostředkování zaměstnání agenturami práce či zpřísnění podmínek pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Zemědělství:

 • usilovat na evropské úrovni o vyrovnání podmínek poskytování dotací pro zemědělce z nových a starých zemí EU
 • zjednodušování pravidel poskytování zemědělských dotací (využití portálu Farmář).

Životní prostředí:

 • zrychlit čerpání prostředků operačního programu životní prostředí, zejména vyřešit problematiku čistíren odpadních vod
 • nepřijímat opatření v oblasti ochrany životního prostředí, která by šla nad rámec evropských politik nebo jiných mezinárodních závazků
 • urychlení čerpání prostředků programu Zelená úsporám.

Státní rozpočet:

 • trvalé snížení nemocenské na 60 procent vyměřovacího základu
 • valorizace dávek pouze v případech vynucených zákonnou úpravou
 • nový zákon o platech ústavních činitelů, soudců a státních zástupců
 • plošné snížení běžných a investičních výdajů kapitol o 3 procenta v letech 2011 až 2013
 • snížení mzdových výdajů ročně o procento v letech 2011 - 2013
 • snížení agend státní správy o 30 miliard ročně v letech 2011 až 2013
 • centralizované nákupy některých komodit, zejména s využitím elektronických tržišť a nástrojů elektronického zadávání veřejných zakázek
 • omezení národních dotačních programů o 5 miliard ročně v letech 2011 až 2013
 • prodloužení daňových opatření z úsporného balíčku ze zimy 2009 v daňové oblasti natrvalo (např. zvýšení některých spotřebních daní)
 • zavedení druhého pásma pro daň z příjmu fyzických osob pro částky nad "stropy" pro sociální a zdravotní pojištění. Tak bude zmírněna současná degrese této daně (sazba by měla činit 25 procent)
 • snížení daňového zatížení práce kompenzované zvýšením spotřebních daní a daní z příjmů
 • stanovení vyměřovacího základu pro platbu sociálního a zdravotního pojištění ve výši základu pro daň z příjmů fyzických osob (snížení disproporce mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými v oblasti sociálního a zdravotního pojištění).
Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru