Zaměstnanost

Předběžné výsledky za 2. čtvrtletí 2009 potvrzují nadále negativní vliv poklesu výkonnosti ekonomiky na úroveň celkové zaměstnanosti, když se průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, snížil proti 1. čtvrtletí roku 2009 o 21,3 tis. osob, tj. o 0,4 %. Průměrný počet zaměstnaných se snížil i bez vlivu sezónního očištění o 5,5 tis. Od roku 1999 je to poprvé, co došlo v jindy příznivém jarním období k absolutnímu poklesu počtu zaměstnaných.

Počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním dosáhl za 2. čtvrtletí v průměru celkem 4 941,3 tis., tj. o 62,0 tis. méně než ve 2. čtvrtletí roku 2009. Meziroční relativní pokles počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním činil 1,2 %. Převážná část byla zaměstnána na plný úvazek, podíl částečných úvazků byl v civilním sektoru 5,6 %.

Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev se snížil proti 2. čtvrtletí 2008 o 76,6 tis. na 4 118,6 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti činil 83,4 %. Počet podnikatelů v hlavním zaměstnání vč. pomáhajících rodinných příslušníků se proti srovnatelnému období roku 2008 naopak zvýšil o 14,8 tis. na 822,7 tis. a jejich podíl na celkové zaměstnanosti se proti minulému roku zvýšil o 0,5 procentního bodu na 16,6 %. Významné snížení počtu zaměstnaných osob v pozici zaměstnanců přispělo během prvního pololetí roku 2009 k poklesu zaměstnanosti v České republice.

Ve 2. čtvrtletí 2009 i nadále docházelo k propadu zaměstnanosti v sekundárním sektoru (průmysl včetně stavebnictví), když meziroční úbytek počtu pracujících v něm činil 110,7 tis. Ve zpracovatelském průmyslu se počet zaměstnaných osob dokonce snížil o 127,9 tis. Meziročně se jen nepatrně snížil počet pracujících osob v primárním sektoru (úbytek 2,7 tis. osob). Propad zaměstnanosti v sekundárním sektoru byl částečně kompenzován meziročním růstem počtu zaměstnaných osob v terciárním sektoru o 51,3 tis.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve skupině 15-64letých) dosáhla 65,4 % a ve srovnání s 2. čtvrtletím 2008 poklesla o 1,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se snížila o 1,4 procentního bodu na 73,9 %, míra zaměstnanosti žen poklesla o 1,1 procentního bodu na 56,7 %.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 1. čtvrtletí roku 2009 zvýšil o 44,9 tis. (tj. o 0,8 p.b.). Tempo poklesu ve srovnání s poklesem mezi 1. čtvrtletím 2009 a 4. čtvrtletím 2008 se sice přibližně o jednu třetinu snížilo, přesto se jedná o jeden z nejvyšších nárůstů počtu nezaměstnaných osob během jednoho čtvrtletí.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 333,9 tis. (z toho 168,8 tis. žen) a v porovnání s 2. čtvrtletím roku 2008 se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o 113,8 tis. V relativním vyjádření se jedná o nárůst více než poloviční (51,7 %). Meziroční růst nezaměstnanosti se projevil jak v ženské složce populace (o 50,9 tis.), tak především v mužské složce populace (o 62,9 tis.).

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se snížil proti 2. čtvrtletí 2008 o 16,9 tis. na 95,6 tis. a jejich podíl se proti předchozím čtvrtletím významně snížil až na 28,6 % ze všech nezaměstnaných. Ve 4. čtvrtletí roku 2008 přitom činil podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob ze všech nezaměstnaných téměř polovinu (46,5 %).

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla 6,4 %, proti 2. čtvrtletí 2008 se zvýšila o 2,2 procentního bodu, což je od roku 1999 nejvyšší meziroční růst úrovně nezaměstnanosti.

Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti MPSV. Tendence vývoje obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla ve 2. čtvrtletí hodnoty 7,9 %, tj. o 2,7 procentního bodu více než před rokem.

Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,9 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,4 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (23,8 %) a mírně nadprůměrná je v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (7,1 %).

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí roku 2009 činil jejich počet 184,3 tis., tj. o 7,7 tis. méně než ve stejném období roku 2008. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 53,9 tis., tj. necelá třetina z celé skupiny.

Zdroj: ČSÚ

Související