Z licenční smlouvy by měla vyplývat výše odměny

Licenční smlouvou, kterou najdeme v autorském zákoně, se upravují práva k nehmotným statkům, jakými jsou například fotografie a audio- nebo videonahrávky. Na rozdíl od licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví (kterou upravuje obchodní zákoník) jde o zvláštní občanskoprávní smlouvu. Z toho vyplývá, že pokud odpověď na nějakou otázku související s úpravou práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nenalezneme v autorském zákoně, použijeme k jejímu řešení obecnou úpravu občanského zákoníku.

Na co lze získat licenci

Za díla, k nimž je možné získat licenci na základě smlouvy, se podle autorského zákona považují zejména díla literární, umělecká a vědecká, slovesná, hudební, dramatická, choreografická, fotografická, audiovizuální, výtvarná, architektonická, díla užitého umění a díla kartografická i počítačové programy.
Smlouvou, jejímž předmětem je licence, autor poskytuje nabyvateli oprávnění dílo užít, tedy například rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat nebo vystavovat jeho originál nebo kopie. Užití díla je možné omezit pouze na jednotlivý způsob nebo vztáhnout na všechny způsoby užití, které autorský zákon umožňuje. Způsob použití díla může být omezen rozsahem, zejména s ohledem na místo, čas a množství užití.
Oproti právu dílo užít stojí závazek nabyvatele poskytnout autorovi odměnu. Smlouva je úplatná, musí tedy obsahovat buď přímo výši odměny, nebo alespoň způsob, jakým bude určena (pokud se autor a nabyvatel nedohodnou jinak). Chybí-li v písemné smlouvě výše odměny nebo způsob jejího určení, je (až na zákonem povolené případy) neplatná.

Druhy licencí

Licenci je možné poskytnout jako výhradní nebo nevýhradní. Při výhradním poskytnutí již autor nesmí poskytnout licenci žádné třetí osobě, a pokud se s nabyvatelem nedohodne jinak, nesmí dokonce ani sám dílo užívat. Pokud je licence udělena jako nevýhradní, autor může udělit práva další osobě nebo sám dílo užívat.
Jestliže se licence poskytuje jako výhradní, musí smlouva mít písemnou formu. Přestože smlouva, kterou se poskytuje nevýhradní licence, nemusí být písemná, lze tuto formu doporučit, neboť autor i nabyvatel licence mají větší jistotu.
Pokud smlouva výslovně neříká, zda se licence poskytuje jako výhradní nebo nevýhradní, nahlíží se na ni jako na nevýhradní.
Pokud osoba, které byla licence poskytnuta, ji vůbec nevyužívá (nebo využívá nedostatečně) a nepříznivě se tak dotýká zájmů autora, může autor od smlouvy odstoupit. Napřed ale musí nabyvatele vyzvat, aby licenci využil, stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu a upozornit, že pokud licence nebude využita, odstoupí od smlouvy.
Nabyvatel tak má dostatečný prostor pro nápravu své nečinnosti a autor je zároveň dostatečně chráněn pro případ, že by nabyvatel nevyužíval licenci záměrně.
Pokud si ve smlouvě nesjednají jinak, autor nemůže od smlouvy odstoupit, pokud od poskytnutí licence neuplynuly dva roky (pro určitá díla platí i jiné lhůty). Autor nesmí od smlouvy odstoupit, nemůže-li nabyvatel užívat licenci z důvodů, jež jsou na straně autora.
Autorský zákon pamatuje i na případ, kdy autor změní své předsvědčení vyjádřené v díle, které doposud nebylo zveřejněno. Pokud by zveřejnění díla nepříznivě ovlivnilo autorovy osobní zájmy, může od smlouvy písemně odstoupit. Nabyvateli licence však musí nahradit škodu. Další pojistkou proti zneužití možnosti odstoupit od smlouvy je povinnost autora nabídnout přednostně licenci původnímu nabyvateli, pokud se rozhodne dílo opět užít. Podmínky nabídky musí být srovnatelné s původními. Autorka působí ve společnosti Ambruz & Dark, advokáti


Licenční smlouva podle autorského zákona

Co může být předmětem smlouvy
Díla literární, umělecká a vědecká, slovesná, hudební, dramatická, choreografická, fotografická, audiovizuální, výtvarná, architektonická, díla užitého umění a díla kartografická, počítačové programy.
Druhy licencí
V případě výhradního poskytnutí již autor nesmí udělit licenci žádné třetí osobě. Mnohdy nesmí dílo užívat ani sám autor. Smlouva musí mít písemnou formu.
U nevýhradní licence může autor udělit licenci další osobě. Nemusí mít písemnou formu.

Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru