Český průmysl informačních technologií by neměl postihnout osud toho automobilového. Namísto "ICT montovny" proto chce český stát podporovat rozvoj internetových služeb a zboží s vysokou přidanou hodnotou.

Podporu podnikatelů i lepší ochranu uživatelů navrhuje ve 20 opatřeních nová vládní strategie "Digitální Česko v. 2.0 - Cesta k digitální ekonomice." A v mnoha oblastech si vůči současnému stavu nebere servítky.

Koncepce, která má být po schválení vládou základním postojem českého státu k oblasti internetu, přináší v českém prostředí zásadní novinky.

Stát má i finančně podporovat rozvoj širokopásmového připojení, hlásí se k principům svobody a rovnosti na internetu a zásadní změnou má projít i přístup k jeho regulaci. Veřejnou mocí stanovená pravidla by měla pokud možno ustoupit těm, která si stanoví sami podnikatelé v oboru.

Internet jako páteř digitální ekonomiky

Základem nové vládní strategie, kterou připravilo ministerstvo průmyslu, je rozvoj zanedbaného přístupu k vysokorychlostnímu internetu v Česku. V tom zaostáváme za průměrem EU, přičemž největší problém je v rozdílech mezi městy a venkovem. "Minulé regulační zásahy státu ČTÚ nemotivovaly velké operátory k investicím do vysokorychlostních sítí," přiznává se otevřeně v dokumentu.

Naposledy se v této oblasti angažoval Český telekomunikační úřad, kterému Evropská komise odmítla kritizovaný plán na deregulaci širokopásmového připojení.

Změnu mají přinést sítě nové generace. U chystaných mobilních datových sítí si jsou úředníci vědomi omezené kapacity. Zaměřují se proto na kabelové a optické technologie. Zvláště optika do domácností má v Česku minimální penetraci kolem tří procent a do takzvaného FTTH investují především lokální poskytovatelé.

Kvůli zjevnému selhání trhu má proto jejich rozšíření ve venkovských oblastech spolufinancovat stát. Podporovat se mají jak samotné sítě, tak výstavba infrastruktury pro ně a vzniknout má i její registr.

Do roku 2020 by tak měla mít většina českých domácností připojení o rychlosti alespoň 30 Mbit/s, polovina pak 100 Mbit/s. Navíc by měl telekomunikační úřad pracovat na měření rychlosti tak, aby měli zákazníci informace o skutečné kvalitě připojení a služeb, které za své peníze dostávají.

Frekvence jsou strategická surovina

Také přístup k mobilním technologiím, kterým budou v budoucnu dominovat datové přenosy, ukazuje posun. "Radiové spektrum je nespotřebovatelným, ale ne neomezeným přírodním zdrojem," uvádí se v dokumentu k frekvencím potřebným pro mobilní služby.

Jejich vnímání jako základní strategické suroviny a efektivní nakládání s ní pak má napříště zabránit tržním situacím jako je dnešní oligopol tří mobilních operátorů.

Veřejné úřady by proto měly pracovat i na uvolnění dalších frekvencí pro mobilní služby. Část spektra pro takzvanou digitální dividendu 2 se má uvolnit dalším vývojem technologie televizního vysílání, které ji dnes využívá.

Úředníci předpokládají, že změny potáhne poptávka po vysokém (HD) rozlišení obrazu i třeba technologie 3D televize. Narozdíl od nedávno skončeného přechodu z analogové na digitální technologii má ale být jakákoliv další změna "citlivější" a především dobrovolná.

Co nejmenší zásahy státu na internetu

Za zásadní se označuje princip takzvané síťové neutrality. "Na přístupu k internetu není povoleno jakékoliv omezování některých forem komunikace," uvádí se doslova v dokumentu. Vyjadřuje jasný postoj vlády k tomu, že "veškerá komunikace musí být zpracovávána stejně." To v praxi znamená, že operátoři nesmí blokovat některé programy, například umožňující volání přes internetové připojení, namísto jejich vlastních hlasových služeb. Právě to může být rozhodující při rozvoji nových mobilních sítí a pro konec předraženého volání v Česku.

Na druhou stranu připouští i některé odchylky z principu rovnosti provozu na síti a to jak z technických tak obchodních důvodů. Připravit pravidla datového provozu bude úkolem pro Český telekomunikační úřad.

Kromě respektování svobody internetu a minimalizace zátěže v podnikání na webu má stát zajistit i lepší ochranu spotřebitele a právo na svobodné šíření informací. Z moderních principů pak zdůrazňuje i takzvanou interoperatibilitu, tedy zajištění vzájemné spolupráce internetových programů a služeb a přenositelnosti dat uživatelů mezi nimi. To napomáhá soutěži a brání vzniku monopolů. S odkazem na judikaturu Evropského soudního dvora se zdůrazňuje i nepřípustnost nuceného blokování obsahu nebo webových stránek poskytovateli připojení nebo internetových služeb.

Konkrétně pak strategie zavádí zcela nový přístup českého státu k regulaci kyberprostoru - státní moc má zasahovat jen minimálně a veškeré zákony mají být předběžně posuzovány s ohledem na dopad na digitální prostředí.

K tomu se přímo upraví i legislativní pravidla vlády. Hlavní slovo na českém internetu má mít samoregulace, tedy pravidla, která si hráči na trhu sami určí a vymáhají. Podobně fungují oborová sdružení internetových podnikatelů i třeba správa doménových jmen.

Národní distribuce filmů a hudby má předejít pirátství

Ministerstvo průmyslu, které koncepci připravilo se zaměřuje i na oblast prodeje digitálního zboží jako je hudba nebo filmy. Uvádí dokonce důležitost takzvaných OTT (Over The Top) služeb - provozovaných nad samotnou sítí - pro současné operátory. Řešení problémů kolem ochrany autorských práv na internetu má koordinovat na vládní úrovni právě MPO společně se specializovaným poradním sborem vlády.

Jaký zaujme postoj naznačuje pasáž doslova hovořící o tom, že "nesmí docházet ke kriminalizaci mládeže" a "Česká republika nesmí podlehnout tlaku na změnu právní úpravy jednostranně ve prospěch jedné podnikatelské skupiny."

Zřetelně tak vychází vstříc převládajícím hlasům ve veřejné debatě, které se staví proti současným represivním metodám takzvaných protipirátských organizací. Reaguje také na obavy z přijetí právních předpisů ve prospěch například vydavatelů a distributorů multimédií.

Naopak ministerští úředníci dokonce navrhují možné řešení pomocí takzvané "Národní digitální filmové/hudební distribuční platformy". Ta by měla sloužit jako dobrovolná cesta k legální distribuci obsahu. Povinná by byla jen pro díla vytvořená za přispění veřejných financí.

Namísto cesty sankcí tak chce samotný stát otevřít dveře k rozvoji trřžního prostředí. Obdobně by se podle dokumentu dalo postupovat i u literárních děl.

Veřejné informace pro všechny

Strategie slibuje i dostupnost informací a elektronických dat z veřejného sektoru pro všechny občany a firmy bez rozdílu. Podobné programy uvádějí do života například vlády Velké Británie nebo Spojených států.

Přímo státní správy se týkají i další opatření jako je zavedení bezpečnostních prvků DNSSEC pro zvýšení důvěry veřejnosti ve státní sítě. To souvisí i s podporou veřejné správy v zavádění internetových adres protokolu IPv6. Reaguje tak na aktuální problém - minulý týden adresy v Evropě došly adresy dosud používaného protokolu IPv4.

Specifické úkoly dostanou i jednotlivá ministerstva. Například ministerstvo práce a sociálních věcí má vypracovat plán na rozšíření digitální gramotnosti obyvatelstva na základě celoevropské iniciativy EU.

V souladu s navrženou unijní směrnicí se pak má i v Česku zavést lepší ochrana soukromí a dat na internetu, včetně "práva být zapomenut" na vymazání osobních údajů ze sociálních sítí a dalších internetových služeb.

Na tahu ostatní ministerstva a vláda

Bez příloh téměř čtyřicetistránkový dokument, staví na první verzi strategie přijaté 19. ledna 2011. Ta ve vyhodnocení nedopadla příliš dobře - více než polovina stanovených úkolů zůstala nesplněna. Česku také chybí naplňování evropské Digitální agendy 2020. Ta je přitom jedním ze stavebních plánů Evropské komise, jak udržet země unie v moderních oborech alespoň v soutěži s USA a Asií.

Nyní čeká strategii cesta meziresortním připomínkovým řízením. Na jejím konci by o upraveném dokumentu měla hlasovat vláda.

Podíl internetové ekonomiky v Česku roste - v roce 2009 tvořila 3,6 procenta HDP a podle odhadu Boston Consulting Group by do dvou let měla dosáhnout téměř šesti procent. Už dnes 27 procent podnikatelů nakupuje a 13 procent prodává on-line. Navíc se díky internetu radikálně mění další odvětví jako je například cestovní ruch, nebo finanční služby.