Stát denně vyhlásí veřejné zakázky v průměrné hodnotě jedné miliardy korun českých. Jak se v nich vyznat a správně hledat si můžete přečíst v prvním dílu seriálu. Stěžejním dokumentem, dle kterého vybírá v rámci zadávacích řízení své dodavatele, je zadávací dokumentace.

Měla by být zpracována tak, aby se v ní způsobilí uchazeči bezpečně zorientovali a stát tak opravdu poptal to, co potřebuje. I přes veškerou dobrou vůli zadavatele se však může stát, že zadávací dokumentace bude obsahovat nejasnosti a odradí tak uchazeče od podání nabídky.

Žádejte dodatečné informace

Již ve fázi zadávacího řízení před samotným podáním nabídek, mohou dodavatelé využít svých práv, která jim přiznává zákon o veřejných zakázkách. Jedním z těchto práv je právo požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace můžete podat již ode dne, kdy jste se se zadávacími podmínkami seznámili, nejpozději však do šesti pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, resp. nejpozději do pěti pracovních dnů v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Dle zákona o veřejných zakázkách vám zadavatel musí odeslat požadované informace nejpozději do čtyř pracovních dní po doručení žádosti, resp. do 3 pracovních dnů po doručení žádosti v užším řízení a zjednodušeném podlimitním řízení.

Současně musí také odeslat dodatečné informace s přesným zněním požadavku všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Stejně tak musí odpověď zveřejnit stejným způsobem, jakým zveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci (tedy např. na svém profilu).

Podejte námitku

Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.info

Dodavatelé, resp. uchazeči o veřejnou zakázku, kteří se cítí poškozeni postupem zadavatele v rámci zadávání veřejné zakázky, se mají možnost bránit prostřednictvím institutu námitek. Námitky upravuje zákon o veřejných zakázkách v § 110 a násl. a lze je využít v rámci nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh.

Námitky může podat kterýkoliv kvalifikovaný dodavatel (v tomto případě označován stěžovatel), který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky, tzn. i takový dodavatel, který vůbec nepodal nabídku. I v případě podání námitek jsou stěžovatelé povinni dodržovat jednotlivé lhůty stanovené zákonem o veřejných zakázkách.

V případě, že nejsou námitky zadavateli doručeny ve stanovených lhůtách, zadavatel podané námitky neodmítá, ale vůbec o nich nerozhoduje, o čemž písemně vyrozumí stěžovatele. Významná je skutečnost, že před uplynutím lhůty pro podání námitek až do doby doručení rozhodnutí zadavatele o případných námitkách nesmí zadavatel uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky.

Jestliže chcete, aby se zadavatel vašimi námitkami zabýval, je třeba dodržet i formální náležitosti stanovené zákonem o veřejných zakázkách. V opačném případě zadavatel námitky odmítne, o čemž budete písemně informování.

Řádně a včas podané námitky zadavatel přezkoumá v celém rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek je zadavatel povinen odeslat vám písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, uvede v rozhodnutí rovněž způsob provedení nápravy. Jestliže zadavatel námitkám nevyhoví, je povinen uvědomit stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel zamítavé rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl, návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Návrh k ÚOHS

Podmínkou podání návrhu k Úřadu je složení kauce. Výše kauce činí 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však 50 tisíc korun a nejvýše dva miliony korun. Jestliže Úřad váš návrh zamítne nebo pravomocným rozhodnutím rozhodne o zastavení řízení, propadá kauze ve prospěch státu, v opačném případě ji dostanete ve lhůtě 30 dní zpět včetně připsaných úroků.

Obsahové náležitosti návrhu stanoví zákon o veřejných zakázkách ve svém § 114 odst. 3 a návrh je třeba doručit Úřadu a ve stejnopisu i zadavateli, a to do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí o nevyhovění námitkám. V případě, že zadavatel námitky nevypořádal, činí lhůta k podání návrhu 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek zadavateli. Podáváte-li návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, je třeba jej doručit pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření smlouvy.

Všechny shora uvedené instituty jsou projevem základních zásad zákona o veřejných zakázkách, tedy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zásady zákazu diskriminace. Dávají uchazečům o veřejnou zakázku možnost kontrolovat celý proces zadávacího řízení, případně se vůči němu bránit. Jak moc budou tyto instituty účinné, však záleží zejména na iniciativě dodavatelů samotných.