Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) lze přiblížit jako robustní mechanismus, přes který mohou české firmy získat kýžené dotace. OPPIK definuje oblasti podpory, stanovuje, jaké společnosti mohou o peníze žádat a také kolik je možné na konkrétní projekt získat. Jedná se s trochou nadsázky o kouzelnou skříňku, jež se nachází mezi investičním záměrem české firmy na jedné straně a evropskými penězi na straně druhé. V současné době probíhá finalizace podmínek čerpání dotací, je však již možné identifikovat hlavní oblasti podpory.

Vnitřní architekturu OPPIK tvoří čtyři pilíře nazývané prioritními osami programu. Ty byly za spolupráce úředníků ministerstva průmyslu a obchodu s odborníky na regionální politiku z Evropské komise dále rozpracovány do pětadvaceti programů podpory, z nichž lze zmínit například Inovace, Potenciál, Technologie, Úspory energie nebo ICT a sdílené služby. Právě tato úroveň OPPIK je pro žadatele zásadní. Jsou to totiž tyto programy, které vypisují výzvy k podávání žádostí o dotaci. Podívejme se však nejprve na několik důležitých obecných podmínek.

Praha má smůlu, výše podpory klesá ovšem skoro všem

Zásadní podmínkou, jež se mimochodem nijak neliší od minulého rozpočtového období, je regionální vymezení programu. Peníze z OPPIK mohou podpořit pouze projekty realizované mimo území hlavního města Prahy, což samozřejmě neznamená, že by se sídlo společnosti ucházející se o dotace nemohlo nacházet v metropoli. Pro pražské firmy je to sice nemilé, ale podle evropských pravidel musí dotace sloužit zejména k podpoře podnikání v méně rozvinutých regionech.

Oproti minulému období se naopak mění maximální výše veřejné podpory projektů – bohužel v neprospěch podnikatelů. Zatímco ještě před rokem získávaly malé podniky dotaci v obvyklé výši 60 procent způsobilých nákladů, první dotace přidělená v novém rozpočtovém období již nepřesáhne 45 procent. Stejný pokles o 15 procent čeká i investiční projekty středních a velkých podniků.

V souvislosti s maximální mírou dotace je však nutné doplnit, že pravidla evropských dotací jsou do jisté míry flexibilní. Například projekty zaměřené na průmyslový výzkum mohou dosáhnout na dotaci v mnohem vyšší míře, dokonce až 100 procent uznatelných nákladů. Obdobné výjimky jsou v oblasti energetiky a energetických úspor, kde se míra podpory pohybuje mezi 30 a 80 procenty. Vždy záleží na podmínkách aktuální výzvy a zejména na charakteru projektu.

Zpracovatelský průmysl, ICT a úspory energie

Jak již bylo zmíněno, OPPIK je rozdělen do pětadvaceti dotačních programů (www.oppik.cz). Některé jsou zcela nové, jiné navazují na programy poskytující podporu v minulých letech. Ve většině z nich je patrné, že OPPIK zvýhodňuje malé a střední podniky (MSP) na úkor velkých firem. Kvůli přehlednosti však nemá příliš význam jednotlivé programy vyjmenovávat, spíše je vhodné přiblížit tři hlavní oblasti, pro které je největší část evropských peněz pro české podnikatele určena.

Zásadní podíl rozpočtu OPPIK si rozdělí zpracovatelské firmy. Velké výrobní podniky mohou získat dotaci zejména na dvě činnosti, jednak na vlastní výzkum a vývoj, zadruhé na inovování výroby. Výši dotace není možné stanovit obecně, podpora jednoho projektu se však pohybuje od jednotek po stovky milionů korun. Dotační možnosti pro MSP jsou mnohem větší. Kromě výzkumu, vývoje a inovací totiž dotace podpoří i investice do výrobních strojů a zařízení, rekonstrukce nemovitostí potřebných k podnikání, poradenství a také zázemí pro vzdělávání zaměstnanců.

Druhým výrazně podporovaným odvětvím jsou informační a komunikační technologie. Evropské peníze v této oblasti podpoří jak vývoj softwaru a sofistikovaných ICT řešení, tak budování datových center a pokrytí republiky vysokorychlostním internetem. O podporu investic do ICT se mohou ucházet všechny podniky bez ohledu na velikost. Výše dotace na jeden projekt je taktéž velmi variabilní, pohybuje se od 1 do 200 milionů korun.

Třetí významná oblast podpory není definována odvětvím, jedná se totiž o efektivnější nakládání s energií. V této oblasti jsou podporovány investice do rozvoje energetické infrastruktury a zavádění nových technologií. Pro podniky všech velikostí je ovšem nejzajímavější program Úspory energie zaměřený na zvýšení účinnosti výroby a snížení nákladů za energii. I zde je možné získat velmi zajímavou dotaci na jeden projekt až do výše 250 milionů korun. 

Dotace nejsou žádná magie

První dotační výzvy OPPIK by měly být vyhlášeny v prvním čtvrtletí příštího roku. Chystáte-li proto investice ve výše popsaných oblastech, můžete již za několik měsíců požádat o podporu z EU. Právě teď je ideální čas začít se připravovat. Ačkoli se v úvodu článku nachází přirovnání OPPIK ke kouzelné skříňce, k získání dotace pro firemní investici se mnohem víc než správné zaříkávadlo hodí relevantní informace a asistence zkušeného odborníka. Nebojte se pro radu obrátit na dotační experty. Solidní poradenská firma bezúplatně posoudí váš podnikatelský záměr a pomůže vám také vybrat vhodný dotační titul.