Malé a střední firmy

V České republice se střední a malé podniky (SME) podílely v roce 2011 asi polovinou na výkonu ekonomiky, 54 procenty na vytvoření přidané hodnoty a vytvářejí na 60 procent pracovních míst.

Představují na druhé straně největší část z firem, které v loňském roce padly. Celkem zbankrotovalo 3692 společností a podnikatelů.

V pouhém meziročním srovnání s rokem 2011 se jedná o 46procentní nárůst.

Další statistiky o SME nedávno vydal Český statistický úřad (ČSÚ) - podívejte se ZDE

 

Malé a střední podniky (SME) často doplácejí na to, že nejsou tolik ekonomicky stabilní, což řadu z nich vede k bankrotu. Příčin je samozřejmě více, ale značný podíl na tom má i styl řízení, který se v těchto podnicích uplatňuje.

Menší firmy jsou v mnoha případech řízeny spíše intuitivně a nemají dlouhodobější strategie pro svůj rozvoj v horizontu tří až pěti let. Ve snaze pomoci toto úzké místo odstranit nyní odstartoval dvouletý mezinárodní projekt „Education in Strategic Management for SMEs managers/owners“, tedy Vzdělávání ve strategickém managementu pro manažery a vlastníky malých a středních firem.

Na projektu, který je z velké části spolufinancován z evropských fondů - v rámci grantového programu Leonardo da Vinci – Transfer inovací, se podílí partneři z Česka, Švédska, Finska a Slovenska.Důvodem začlenění severských zemí je podobnost otevřených ekonomik, dále dlouhodobé partnerství vzdělávacích institucí a také možnost získání dobré inspirace, kterou skandinávské SME nabízejí.

Hlavními subjekty na české straně to je brněnská BIBS – vysoká škola, která je v Česku koordinátorem projektu,  Mendelova univerzita v Brně, Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) a Asociace POPAI Central Europe.

Švédskou stranu reprezentuje Jönköping International Business School, na jejímž know-how v oblasti vzdělávání segmentu malého a středního podnikání je celý projekt postaven. Na slovenské straně projekt zaštítí trenčínská Vysoká škola manažmentu. A za Finsko se účastní univerzitní odborníci spolupracující s BIBS.

Švédské strategické know-how

Projekt má pomoci segmentu SME posílit jejich strategické řízení, a to bez velkých nároků na počet lidí a finanční prostředky. Měl by také zajistit lepší vzdělání v oblasti strategického řízení firmy a také pomoci posílení konkurenceschopnosti těchto podniků.

Strategické řízení

Systematický způsob, kterým si firma stanoví, a řídí to, co chce dosáhnout v dlouhodobějším časovém horizontu.
Strategické řízení vede firmu k systematičtějšímu pohledu na sebe sama i na prostředí, ve kterém funguje, jasné pojmenování slabých stránek a externích hrozeb na jedné straně a svých vnitřních silných stránek a příležitostí ve vnějším prostředí na straně druhé.
Na základě jejich pochopení a předvídání prostřednictvím ucelené sady strategických analýz pak vzniká strategie, která staví na tom, co firma dobře umí a co jí umožní trh, a která naopak eliminuje to, co může její budoucí existenci ohrožovat.

Celý projekt je rozdělen do tří etap, přičemž první již proběhla v únoru letošního roku. "Provedli jsme kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo vytipovat tzv. hlavní indikátory strategického řízení. Na tomto "základu" se podíleli, jak odborníci z vysokých škol z České republiky, Slovenska, Švédska a Finska, tak zástupci podnikatelů. Indikátory zde představují aktivity, procesy apod., které musí firma dělat, aby se o ní dalo říct, že je řízena strategicky a efektivně," popsala úvodní část projektu Alena Hanzelková, ředitelka pro akademický rozvoj a kvalitu BIBS.

Ve druhé části bude projekt porovnávat výsledky první fáze s realitou tedy, jak efektivně jsou malé a střední podniky strategicky řízeny ve skutečnosti. Pro toto srovnání dojde ve všech zemích k srovnávacímu výzkum, jehož by se v každé účastnické zemi mělo zúčastnit zhruba 300-400 respondentů. Výsledky by měly být známy letos v listopadu.

Strategické řízení jako sůl

"Závěrečná třetí část již bude určena přímo SME podnikům. Na základě získaných dat vytvoříme on-line vzdělávací portál, kde se e-learningovou formou budou moci zástupci malých a středních podniků vzdělat ve strategickém řízení. Součástí bude i možnost otestovaní, do jaké míry firma řídí strategicky. Výsledky testu dané firmy pak systém porovná s tím, jaký je stav strategického řízení v ostatních  SME všech zúčastněných zemích a navíc majiteli firmy vypracuje hodnotící zprávu, která jej mj. upozorní na to, ve kterých oblastech strategického řízení má firma slabiny,“ vysvětlila smysl projektu Hanzelková.

Účast v e-learningovém portálu by měla být pro zájemce zdarma, pouze za registraci. Malé podniky potřebují strategické řízení jako sůl. Tři čtvrtiny firem řídí raději intuitivně a dost často preferují pohled jen na jedno čtvrtletí dopředu. Uvádějí také, že na strategické řízení nemají peníze a neumí s výsledky pracovat. Tento projekt by je mohl nastartovat správným směrem,“ myslí si generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová.

Podle partnerů projektu by třetí fáze měla být k dispozici v září 2014. Celý projekt je v Evropě – pokud jde o strategické řízení – unikátní a navazuje na snahu Evropské unie o podporu malých a středních podniků. Pozitivní je i to, že se v něm klade důraze především na praxi a vychází z reality středních a malých podniků.